سمینار بازآموزی جزیر کیش

ویژه متخصصین زنان و جراحی عمومی

تقویم آموزشی نیم سال دوم 1394

سمینار باز آموزی جزیره کیش برگزار گردید.

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال 1393

Please install the Flash Player Plugin