آموزش پایه لاپاروسکوپی

بطور متوسط دوره های آموزشی پایه لاپاروسکوپی 2 هفته به طول می انجامد. در این دوره در کنار آموزش نظری مباحث جراحی لاپاروسکوپی، شرکت کنندگان طی دو هفته بر روی مولاژ و با کمک بافت های مصنوعی و حیوانی به تمرین می پردازند و در صورت تمایل می توانند در اتاق عمل بیمارستان به عنوان مشاهده گر حضور داشته و از نزدیک مراحل عملی جراحی لاپاروسکوپی را مشاهده کنند.

 

  • آموزش 10 روزه (شنبه – چهارشنبه از ساعت 13:00- 8:30)
  • شامل مباحث: سوچور زدن، دایسکت کردن، کوتر، مرسلیتور، تروکارگذاری، انواع کلیپس و همولاک، انواع گره ها و…
  • کلاسهای تئوری و ابزار شناسی
  • کار عملی بر روی مولاژ و بافت روده گوسفند
  • صدور گواهینامه از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • صدور گواهینامه از  شرکت Wolf

1

روز اول 

آشنایی و توجیه نسبت به دوره، کلیات لاپاروسکوپی (تئوری)

2

روز دوم 

ایجاد تعادل بین چشم و دست (حروف الفبا – حلقه) ابزار شناسی

3

روز سوم 

سوزن ورس، تروکارها، تعادل بین چشم و دست

4

روز چهارم 

تعادل بین چشم و دست، لاپاروسکوپی با دو دست روی مولاژ، کوترینگ (تئوری) ابزار شناسی

5

روز پنجم 

انواع گره های لاپاروسکوپی


1

روز اول 

دایسکشن بر روی بافت، مزوی مرده عوارض لاپاروسکوپی (تئوری)

2

روز دوم 

گرفتن عروق به وسیله گره زدن، بیوپسی و ترمیم آشنایی با دستگاه Endo-Vision

3

روز سوم 

کلیپس و همولاک پس از دایسکشن

4

روز چهارم 

دایسکشن بر روی بافت روده، کوترینگ و ترمیم آن آشنایی با دستگاه LUTUS

5

روز پنجم 

ترمیم آسیب های روده، مرسلیتور